Взаимодействие команд с флагами EFLAGS

      В таблице приведены воздействия команд на флаги в регистре флагов EFLAGS, при этом используются следующие обозначения:
T:Флаг проверяется.
M:Флаг изменяет своё значение
0:Флаг сбрасывается.
1:Флаг устанавливается.
-:Значение флага не определено.
R:Значение флага восстанавливается в предыдущее.
Пустое место : Флаг не меняется.


Взаимодействие команд с флагами EFLAGS
Команда OF SF ZF AF PF CF TF IF DF NT RF
AAA---TM-M     
AAD-MM-M-     
AAM-MM-M-     
AAS---TM-M     
ADCMMMMMTM     
ADDMMMMMM     
AND0MM-M0     
ARPL  M        
BOUND           
BSF--M---     
BSR--M---     
BSWAP           
BT-----M     
BTS-----M     
BTR-----M     
BTC-----M     
CALL           
CBW           
CLC     0     
CLD        0  
CLI       0   
CLTS           
CMC     M     
CMOVccTTT TT     
CMPMMMMMM     
CMPSMMMMMM  T  
CMPXCHGMMMMMM     
CMPXCHG8B   M        
COMSID00M0MM     
COMISS00M0MM     
CPUID           
CWD           
DAA-MMTMMTM     
DAS-MMTMMTM     
DECMMMMM      
DIV------     
ENTER           
ESC           
FCMOVcc   T TT     
FCOMI  M MM     
FCOMIP  M MM     
FUCOMI  M MM     
FUCOMIP   M MM     
HLT           
IDIV------     
IMULM----M     
IN           
INCMMMMM      
INS        T  
INT      0  0 
INTOT     0  0 
INVD           
INVLPG           
UCOMSID00M0MM     
UCOMISS00M0MM     
IRETRRRRRRRRRT 
JccTTT TT     
JCXZ           
JMP           
LAHF           
LAR  M        
LDS           
LES           
LSS           
LFS           
LGS           
LEA           
LEAVE           
LGDT           
LIDT           
LLDT           
LMSW           
LOCK           
LODS        T  
LOOP           
LOOPE  T        
LOOPNE  T        
LSL  M        
LTR           
MOV           
MOV control------     
MOV debug------     
MOV test------     
MOVS        T  
MOVSX           
MOVZX           
MULM----M     
NEGMMMMMM     
NOP           
NOT           
OR0MM-M0     
OUT           
OUTS        T  
POP           
POPA           
POPFRRRRRRRRRR 
PUSH           
PUSHA           
PUSHF           
RCL на 1 битM    TM     
RCR на 1 битM    TM     
RCL на n бит-    TM     
RCR на n бит-    TM     
RDMSR           
RDPMC           
RDTSC           
REP           
REPE           
REPNE           
RET           
ROL на 1 битM    M     
ROR на 1 битM    M     
ROL на n бит-    M     
ROR на n бит-    M     
RSMMMMMMMMMMMM
SAHF RRRRR     
SAL на 1 битMMM-MM     
SAR на 1 битMMM-MM     
SHL на 1 битMMM-MM     
SHR на 1 битMMM-MM     
SAL на n бит-MM-MM     
SAR на n бит-MM-MM     
SHL на n бит-MM-MM     
SHR на n бит-MM-MM     
SBBMMMMMTM     
SCASMMMMMM  T  
SETccTTT TT     
SGDT           
SIDT           
SLDT           
SMSW           
SHLD-MM-MM     
SHRD-MM-MM     
STC     1     
STD        1  
STI       1   
STOS        T  
STR           
SUBMMMMMM     
TEST0MM-M0     
UD2           
VERR  M        
VERRW  M        
WAIT           
WBINVD           
WRMSR           
XADDMMMMMM     
XCHG           
XLAT           
XOR0MM-M0     

См. также:

  • Коды условий и флаги EFLAGS

    Приложения Регистр EFLAGS Вопросы? Замечания? Пишите: sasm@narod.ru

      Copyright © Александр Семенко.
    TopList

    Hosted by uCoz